ArtRock.pl - Progressive & Art Rock w sieci!
Ten serwis korzysta z plików Cookies i podobnych technologii. Dowiedz się więcej » | zamknij
 

Warunki prawne - Regulamin serwisu

Warunki prawne - regulamin i polityka prywatności serwisu ArtRock.pl

§1 postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa warunki korzystania z serwisu internetowego ArtRock.pl, dostępnego pod adresem http://artrock.pl oraz w granicach domeny .artrock.pl.

W dokumencie zawarto także zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem, jak również prawa użytkowników korzystających z części ogólnodostępnej oraz obowiązki zarejestrowanych uczestników forum dyskusyjnego.

Warunkiem koniecznym do dalszego korzystania z serwisu jest akceptacja treści niniejszego dokumentu, stanowiącego regulamin serwisu.

§2. definicje

Administrator - podmiot prowadzący serwis internetowy,  E-century.pl Tomasz Kamiński, ul Cukrowa 13A/4, 52-316 Wrocław, REGON

Serwis - strona internetowa pod postacią portalu tematycznego ukierunkowanego na treści muzyczne określone w misji portalu.

Użytkownik - osoba fizyczna akceptująca regulamin w celu uzyskania dostępu do treści serwisu oraz forum dyskusyjnego.

Konto - profil użytkownika forum dyskusyjnego działającego w obrębie serwisu internetowego.

Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta

Prawa do Serwisu— wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.

Forum Dyskusyjne — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza treści i komentarze, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie

Komentarze – wszelkie komentarze i wpisy użytkowników zamieszczane na forum dyskusyjnym Serwisu przez Użytkowników, w tym w szczególności: multimedia, zdjęcia, komentarze, wypowiedzi oraz elementy Profilu Forum Dyskusyjnego.

Publikacje - nadesłane do Administratora treści oraz zdjęcia autorstwa Użytkownika celem publikacji w Serwisie jako Treść o charakterze autorskim chroniona prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi.

Konkursy - organizowane wspólnie z firmami lub instytucjami partnerskimi, w których nagrody fundowane są przez partnerów.

§3 warunki techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagana jest infrastruktura konieczna do pełnego korzystania z usług sieci Internet, w tym przeglądarki internetowej zgodniej ze standardami W3C, możliwości akceptowania plików cookies oraz konta poczty e-mail w przypadku korzystania z Forum Dyskusyjnego lub uczestnictwa w Konkursach. Wymagania techniczne Serwisu do przeglądarka z grupy MSIE 7 lub nowsza, przeglądarka Mozilla Firefox 3.x lub nowsza, przeglądarki oparte o oprogramowanie WebKit jak Safari, KHtml, Chrome lub podobne oraz wybrane przeglądarki mobilne.

Wydawca oraz Redakcja zastrzega trudności w dostępie do Serwisu i Forum Dyskusyjnego w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych.

§4 warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu podlega normom prawnym oraz społecznym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Serwis oraz Forum Dyskusyjne dostępne są nieodpłatnie.

Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na prezentowanie treści reklamowych w obrębie Serwisu oraz Forum Dyskusyjnego.

Korzystanie z Serwisu oraz Forum Dyskusyjnego jest równoznaczne z akceptują postanowień Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących zaszkodzić funkcjonowaniu serwisu oraz forum dyskusyjnego

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań

Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.

Rejestracja na Forum Dyskusyjnym jest możliwa jedynie dla osób pełnoletnich.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania innych użytkowników, ich praw oraz praw osób trzecich.

§5 Warunki publikacji w serwisie

Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i treści, w tym Publikacje, nadsyłane do Serwisu lub umieszczane przez niego w Serwisie lub Forum Dyskusyjnym pod postacią Komentarzy nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie Publikacji lub wymagającej zgody części.

Użytkownik, umieszczając Publikacje wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. Publikacje są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania Publikacji lub jej elementów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb prezentacji w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie,
b) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
c) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu
d) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
 

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych powyżej Publikacji, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Administrator zastrzega prawo do niepublikowania nadesłanych lub do usunięcia już umieszczonych w serwisie Publikacji lub komentarzy, w których stwierdzono przypadki łamania któregokolwiek z punktów regulaminu, występowania cech reklamowych treści nie uzgodnionych z Administratorem, których treść budzi wątpliwości co do rzetelności przekazu, stwierdzono występowanie rażących błędów merytorycznych oraz językowych a także odstępstw od tematyki Serwisu, bez powiadomienia autora.

§6 Ograniczenia użytkownika

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
a) o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
b) zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe wobec osób trzecich,
c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (polityczną, rasową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
d) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
e) upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
f) naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
g) tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
h) zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
i) tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
j) jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
k) jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 

Zabrania się działalności Użytkowników polegającej na:
a) agitacji politycznej, ideologicznej, religijnej,
b) rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
c) wywoływaniu sytuacji mogących zaszkodzić wizerunkowi innych użytkowników,
d) propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
e) używaniu programów zakłócających zapytania do serwerów Administratora.
f) promowaniu innych stron/serwisów internetowych bez zgody Administratora,
g) łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,

Zabrania się użytkownikowi kopiowania artykułów w części lub w całości w tym także powielania na stronach WWW, w publikacjach prasowych, wykorzystywania do prowadzenia działalności zarobkowej w jakiejkolwiek formie prawnej bez zawartej odrębnej umowy pisemnej z Administratorem.

 

W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień tego paragrafu, Administrator może zablokować dostęp do Forum Dyskusyjnego lub całego Serwisu.

Wszelkie Prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.


§7 Ograniczenia Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Publikacji lub komentarzy na Forum Dyskusyjnym. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który udostępnił Publikację lub komentarz na forum dyskusyjnym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Publikacje i komentarze Użytkowników. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Publikacje lub komentarze będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, wyraźnymi błędami dyskwalifikującymi treść z publikacji, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

§8 Reklamacje

Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu.

Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum Dyskusyjnego oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§9 Ochrona danych osobowych

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Poprzez użytkowanie serwisu Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości najbliższego klubu w przypadku uczestnictwa w konkursach lub korzystania z kalendarium koncertowego. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia operacji koniecznych z przeglądaniem zawartości serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ustawień, wyników głosowań Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych zebranych w logach serwisu oraz w konkursach, związanych utrzymaniem warunków technicznych, z promocją serwisu z wyłączeniem udostępniania ich osobom trzecim oraz realizacji konkursów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Dane lokalizacyjne Użytkowników przetwarzane będą w celach statystycznych z przeznaczeniem wyników tych operacji na potrzeby polepszenia jakości usług
świadczonych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.artrock.pl lub w siedzibie Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

ArtRock.pl na Facebook.com
ArtRock.pl na Twitterze
ArtRock.pl RSS
© Copyright 1997 - 2021 - ArtRock.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.